Na czym polega terapia małżeńska?

Na czym polega terapia małżeńska?

Terapia małżeńska jest działaniem świadomie podjętym przez obojga partnerów w celu rozwiązania problemów małżeńskich z pomocą specjalisty. Źródłem nieporozumień w związku małżeńskim mogą być kłopoty z komunikacją, zbyt częste kłótnie, bolesne doświadczenia będące udziałem jednego z partnerów, chorobliwa zazdrość, zdrada lub trudności w sferze seksualnej. Na terapię może zdecydować się każda para, której zależy na wprowadzeniu pozytywnych zmian i poprawie jakości życia w związku. Celem terapii jest uwrażliwienie na potrzeby współmałżonka oraz eliminacja zachowań, prowadzących do konfliktów.

Usprawnienie komunikacji

Większość problemów małżeńskich wynika z zaburzonej komunikacji pomiędzy małżonkami. Terapia pomaga pokonać bariery komunikacyjne i uczy po pierwsze, w jaki sposób prawidłowo rozpoznawać własne potrzeby i oczekiwania oraz w jaki sposób dzielić się nimi z partnerem. Podczas terapii pracuje się również nad samym stylem komunikacji, a także stara szukać kompromisów w trudnych kwestiach i podejmować wspólnie istotne decyzje. Małżonkowie w ramach terapii uczą się rozmawiać o własnych uczuciach i słuchać siebie nawzajem. Terapia przybiera formę rozmowy z psychoterapeutą i choć w większości przypadków przeznaczona jest dla obojga partnerów, to występują również sytuacje, w których należy zaproponować terapie indywidualne. Psychoterapeuta uczy również meta-komunikacji, a więc rozpoznawania sygnałów niejasnych. Trening komunikacji, czyli usprawnienie procesu porozumiewania się, należy do metod behawioralnych, stosowanych w terapii małżeńskiej.

Wymiana zachowań pozytywnych

Terapia małżeńska polega również na wzajemnej wymianie zachowań pozytywnych i proces ten określanym jest terapią kontraktową. Stosuje się ją wówczas, gdy konflikty małżeńskie wynikają z nierównego podziału praw i obowiązków oraz kiedy jeden z partnerów uważa, że zbyt wiele inwestuje w relację. Ta metoda terapeutyczna polega na niwelacji zachowań awersyjnych, a więc opartych na kontroli negatywnej. Pojawiają się one u partnera, który czuje się przytłoczony swoimi obowiązkami względem współmałżonka i próbuje go „ukarać” stosując odmowy, wymuszanie lub obrażanie się. Wymiana zachowań pozytywnych polega na zastosowaniu w miejsce kar – systemu nagród za zrealizowane oczekiwania. Spotkać się można również z terapią małżeńską, która oparta jest na podejściu systemowym. Podejście systemowe zakłada wprowadzanie przez psychoterapeutę zmian w system całej rodziny. Zmiana w konkretnym obszarze funkcjonowania małżeństwa przekłada się w konsekwencji na funkcjonowanie całej rodziny, a nawet może rozszerzać się na inne sfery życia i relacje z osobami spoza komórki rodzinnej. Dobór odpowiedniej metody w terapii małżeńskiej ustalany jest indywidualnie przez psychoterapeutę po wystawieniu diagnozy.

Bardzo ciekawym i skutecznym podejściem do terapii par jest Terapia Skoncentrowana na Emocjach (EFT), w której terapeuta wraz z parą odkrywają powtarzalne wzorce komunikowania i emocjonalnego reagowania, jednocześnie odnosząc je do teorii przywiązania, traktując więź między partnerami jako matrycę dla tworzenia bezpiecznego stylu przywiązania.